محصولات ما

یوبوت

یوبوت

سیستم سقف دال مجوف (تو خالی) با بلوک های ماندگار

سقف وافل

سقف وافل

سیستم سقف دال مجوف( تو خالی) با قالب های غیر ماندگار.

خدمات شرکت گنبد فیروزه

اعطای نمایندگی یوبوت

خدمات شرکت گنبد فیروزه

طراحی یوبوت نظارت و اجرای یوبوت
اعطای نمایندگی یوبوت تولید یوبوت