ویدئو زیر از یکی پروژه های اجرایی هنگام اجرای بتن ریزی وافل تهیه شده است که شما می توانید عملیات بتن ریزی بر روی این نوع از سقف را مشاهده نمایید.