مزایای یوبوت در برابر کوبیاکس

مزایای یوبوت در برابر کوبیاکس:

۱-عدم نیاز یوبوت به تیم پیمانکاری متخصص در مقایسه با کوبیاکس که موجب میشود هزینه پیمانکاری به شدت کاهش پیدا کند

۲- سیستم دال مجوف کروی می‌توانند سازه‌هایی با دهانه ۸متر را به راحتی پوشش دهند. برای دهانه‌های بیشتر از ۸متر و تا ۱۰ متر به دلیل آنکه سقف با پرکننده های کروی جان برشی منظمی ندارد و در برابر برش‌های یکطرفه دال ضعف دارد باید همراه با تیرهای آویزدار اجرا گردد و برای دهانه‌های بیش از ۱۰ متر اجازه اجرا ندارد. این امر در تاییدیه این سیستم در مرکز تحقیقات ساختمان تصریح شده است. در حالی که یوبوت برای اجرای دهانه‌های بلند هیچ گونه محدودیتی ندارد.

۳- مشکلات اصلی سقف با پرکننده‌های کروی، حمل و نقل آنها و جاگیر بودن در هنگام حمل و دپوی مصالح می باشد. در حقیقت در این سیستم، هوا حمل می‌شود! در حالی در سیستم یوبوت بلوک ها درون هم جفت وبست میشوند و هزینه حمل ونقل تقریبا یک پنجم میشود

۴- در ضمن به دلیل بسته بودن آن در هنگام بتن ریزی از داخل بتن بالا می‌زند که باید با سیم به زیر قالب بسته شود. این در حالیست که یوبوت با داشتن شیب جداره و لبه انتهایی و نیز باز بودن سوراخ وسط قالب چنین مشکلی را ندارد. بنابر مجوز مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، استفاده از انواع دیگر پرکننده مانند پرکننده‌های بالشتکی و نیز بیضوی مجاز نمی‌باشد. از در حالی که قالب‌های ماندگار یوبوت با داخل هم قرار گرفتن، حجم بسیار کمی را در حمل و نقل و دپوی مصالح اشغال می‌کند

۵- دال با پرکننده کروی به دلیل عدم پایداری، نمی تواند زیر وزن کارگر قرار گیرد و لذا به کیج‌های فلزی جهت مهار نیاز دارد. همین موضوع هزینه اجرای این سیستم را افزایش می‌دهد

۶-در سیستم کوبیاکس ما بین توپ ها ۳-۵ سانتی متر فاصله است که موجب میشود تیرچه ضعیفی ما بین بلوک ها ایجاد شود این در حالی است که در سیستم یوبوت تیرچه های درجایی ما بین بلوک ها به عرض حداقل ۱۰ سانتی متر تشکیل میشود که عملکرد برشی وخمشی  به مراتب بسیار قوی تری نسبت به کوبیاکس دارد

گرددﯽﻤﻧ دﺎﺠﯾا ﻒﻘﺳ در ﯽﻤﯿﻘﺘﺴﻣ و ﺪﻣﺎﻌﺘﻣ ﯽﺷﺮﺑ نﺎﺟ ،ﺎﻫ هﺮﮐ صﺎﺧ مﺮﻓ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ویﺮﮐ یﺎﻫ ﺐﻟﺎﻗ -۷

۸-طبق آیین نامه در سیستم کوبیاکس باید از نصف ظرفیت برشی بتن ما بین توپ ها استفاده نمود

۹-به ضعیف تر بودن سازه ای  کوبیاکس نسبت به یوبوت در دهانه های بلند کوبیاکس ملزم به افزایش ارتفاع سقف تا ۵۰ سانتی متر میباشد این در حالی است که در دهانه ۱۵ متری یوبوت حداکثر ۴۰ سانت ضخامت دارد

۱۰-در ضخامت یکسان بتن خور سقف کوبیاکس بیشتر از یوبوت میباشد که موجب افزایش وزن سقف وافزایش وزن میگرد مصرفی در سازه میگردد تقریبا ۱۰-۲۰ درصد از لحاظ میلگرد مصرفی بیشتر میباشد

۱۱- هزینه ی تامین بلوک وفرش سقف با بلوک های یوبوت کمتر از کوبیاکس میباشد .

ﺖﺳا هﺪﺷ ﻪﻨﯿﻬﺑ ﺶﻤﺧ ﺮﺑاﺮﺑ در ﻒﻘﺳ ﻊﻄﻘﻣ ،ﺮﺘﮔرﺰﺑ یﺎﻬﺒﻟﺎﻗ دﻮﺟو ﻞﯿﻟد ﻪﺑ رﺎﮔﺪﻧﺎﻣ یﺎﻫ ﺐﻟﺎﻗ  -در۱۲

 

 

 

نتیجه :درصورت استفاده از سیستم سقف یوبوت بجای کوبیاکس  هزینه تمام شده حداقل ۴۰ هزار تومان کمتر میگردد با وجود اینکه ارتفاع سقف در دهانه بلند کاهش یافته ولی سقف عملکرد قوی تری دارد ارتعاش ندارد سرعت  وسهولت اجرا بالاتر میباشد