سقف وافل دوطرفه شامل وافل دوطرفه یکپارچه و سه پارچه می شود که در زیر تصاویری از آن ها را مشاهده می کنید:

وافل دوطرفه

چیدمان قالب وافل دوطرفه در اسکلت فلزی با ستون cft

 

 

وافل دوطرفه

وافل دوطرفه سه پارچه

چیدمان وافل دوطرفه

چیدمان قالب وافل دوطرفه در اسکلت بتنی

چیدمان وافل دوطرفه

چیدمان قالب وافل دوطرفه در اسکلت بتنی