یوبوت

بلوک های ماندگار (یوبوت)

در اواخر قرن بیستم میلادی، مهندسین ایتالیایی با تحقیق بر روی سقف های مختلف به ویژه دال های بتنی به جهت بهینه سازی آن و رسیدن به مقاومت مناسب در برابر زلزله و هم چنین استفاده از دهانه های بلند و کاهش مصرف آرماتور و بتن، سیستم دال مجوف اجرای سقف یوبوت را ابداع و به دنیا معرفی کردند و با توجه به مزایای بارز آن، در کشور های مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی مورد استقبال قرار گرفته است.

اوﻟﯿﻦ ﻣحصـﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ گنبد فیروزه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه آن در ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺷﺪ، ﺑﻠﻮک های ﺳﻘﻒ دال ﻣﺠﻮف (ﯾﻮﺑﻮت) ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ اﺳــﺖ. همچنین این سیستم، یکی از فن آوری های جدید مورد استفاده در صنعت ساختمان است که در سال ۱۳۸۸ به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن رسیده است.

از این فناوری نوین در صنعت ساختمان سازی در سقف و فونداسیون ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

ﺳـﻘﻒ ﯾﻮﺑﻮت ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳﺎزه ای از ﻧﻮع دال دو ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺠﻮف (ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ در آن در ﺣﺪ فاصل ﻣﺶ های ﻣﯿﻠﮕﺮدی ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻠﻮک های ﺗﻮ ﺧﺎﻟﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘلی ﭘـﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﻮﺑﻮت ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺘﻦ ﻏﯿﺮﺳﺎزه ای وﺳﻂ ﺳﻘﻒ ﺧﻮاهد ﺷــﺪ. در اﯾﻦ روش ﺳـﻄﺢ زﯾﺮﯾﻦ دال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده، زﯾﺮا ﺑﻠﻮک های ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺟﺎن دال ﻣﺪﻓﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

سیستم یوبوت

یوبوت چیست ؟

سیستم یوبوت یا نام دیگر آن یعنی سقف دال مجوف با تیرچه های متعامد بلوک های ماندگار، یک سیستم سازه ای از نوع دال دو طرفه مجوف (توخالی) می باشد که در آن در حد فاصل مش های میلگردی بالا و پایین ، بلوک های پلاستیکی پلی پروپیلن،جایگزین بتن غیرسازه ای در وسط سقف خواهد شد.

سقف دال مجوف یوبوت از دو لایه بتن مسلح تشکیل شده است که در بالا و پایین دال بصورت گسترده قرار می گیرد و حد فاصل این دو لایه محصولی به نام یوبوت از جنس پلی پروپیلن  قرار می گیرد. این محصول دارای هندسه مکعبی می باشد و ابعاد مختلفی دارد که با توجه به نیاز پروژه و محاسبات طراحی می گردد.

مزیت های بلوک های یوبوت گنبد فیروزه در مقایسه با محصولات مشابه:

• کاهش حجم بتن ریزی و وزن دال نسبت به دال کوبیاکس و یوبوت اصلاح شده
• افزایش ضخامت جان تیرچه ها نسبت دال کوبیاکس و افزایش مقاومت برشی و خمشی دال

یوبوت

• تهیه اسپیسر جهت میلگرد گذاری دقیق و عدم جا به جایی بلوک ها

یوبوت

• ایجاد ستونک میانی در وسط بلوک به شدت استحکام بلوک در برابر فشارهای وارده از قبیل ضربه، پمپ بتن، وزن کارگر، تنش حرارتی تابش خورشید را افزایش داده است.
• حذف فوق روان کننده به علت نفوذ کامل بتن از ستونک میانی

یوبوت

• حذف مشکل کرمو شدن و ترک های زیر سقف

یوبوت

• دوستدار محیط زیست
• قیمت مناسب تر
• حفظ فاصله  بین قالب ها و عرض موثر تیرچه بتنی

یوبوت

• حمل و بارگیری اقتصادی قالب های یوبوت

یوبوت

قالب های ماندگار یوبوت:

قالب های هم شکلی هستند که از پلی پروپیلن نو و یا بازیافتی ساخته می شوند. این قالب ها پاسخی نوآورانه برای ایجاد فضای خالی داخل بتن و کاهش وزن و میزان بتن مصرفی دال می باشند. هر کدام از این قالب ها بر اساس بار مرده سقف و فاصله دهانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

در جدول زیر کاربرد هر کدام از این قالب ها برای بار زنده ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع و بار کفسازی متعارف ارائه شده است.

ارتفاع u bootنوعضخامت سقف cmدهانه موثر سازه m
U boot 16تک۳۱۹٫۵
U boot 20تک۳۵۹٫۵
U boot 24تک۳۹۹٫۵
U boot 32دوبل۴۷۹٫۵
U boot 40دوبل۵۵۹٫۵
U boot 48دوبل۶۳۹٫۵