اجرای سقف یوبوت

اجرای سقف یوبوت

مراحل اجرای سقف یوبوت: • بستن قالب تخت زیرین دال برای اجرای سقف یوبوت تمام سطح دال بر روی سطح قالب با پوشش چوب (و یا سیستم های مشابه) پوشیده می گردد. • بستن شبکه آرماتور پایین دال میلگردهای زیرین دال در دو جهت عمود بر هم طبق آنچه محاسبه شده است، قرار داده می […]

بیشتر