سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد
مشهد خیابان اندرزگو
متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع
اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی