پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی

پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی

پروژه وافل آقای عبداللهی ساوه

انجام پروژه سقف وافل ۵۰۰۰ متر مربع واقع در ساوه آپارتمان ۴۸ واحدی آقای عبداللهی توسط شرکت گنبد فیروزه