پروژه مسجد الزهرا شهرستان میبد

مسجد بیت الزهرا میبد

انجام پروژه مسجد الزهرا واقع در شهرستان میبد توسط شرکت گنبد فیروز