پروژه سقف وافل آقای محمدیانی حداکثر دهانه ۱۰ متر،۷سقف،۱۱۵۰مترمربع

پروژه وافل محمدیانی

انجام پروژه سقف وافل آقای محمدیانی حداکثر دهانه ۱۰ متر،۷سقف،۱۱۵۰مترمربع توسط شرکت گنبد فیروزه