پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع

پروژه یوبوت آقای فیروزه

انجام پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع توسط شرکت گنبد فیروزه