پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع

پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع

پروژه یوبوت آقای فیروزه

انجام پروژه یوبوت آقای فیروزه حداکثر دهانه ۹٫۵ متر،۶سقف،۱۲۰۰مترمربع توسط شرکت گنبد فیروزه