پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۵۵۰۰ متر مربعی بندر عباس

پروژه تجاری مسکونی بندرعباس

انجام پروژه یوبوت مجتمع تجاری مسکونی ۵۵۰۰ متر مربعی در بندر عباس توسط شرکت گنبد فیروزه