پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۵۰۰۰ متر مربعی ساوه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۵۰۰۰ متر مربعی ساوه

پروژه مسکونی 5000 ساوه

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی ۵۰۰۰ متر مربعی واقع در ساوه توسط شرکت گنبد فیروزه