پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

پروژه یوبوت آقای احمدی سنندج

انجام پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی واقع در شهرستان سنندج توسط شرکت گنبد فیروزه