پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی شهرستان سنندج

پروژه یوبوت آقای احمدی سنندج

انجام پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی واقع در شهرستان سنندج توسط شرکت گنبد فیروزه