پروژه یوبوت ۱۷۰۰ متر مربعی یزد

پروژه یوبوت 1700 متر مربعی یزد

انجام پروژه یوبوت  ۱۷۰۰ متر مربعی توسط دکتر غفارپور واقع در بوستان ناجی شهر یزد

پروژه یوبوت 1700 متر مربعی یزد

پروژه یوبوت 1700 متر مربعی یزد