پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

پروژه یوبوت آقای طاهری بانه

انجام پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری واقع در شهرستان بانه توسط شرکت گنبد فیروزه