پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری شهرستان بانه

پروژه یوبوت آقای طاهری بانه

انجام پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری واقع در شهرستان بانه توسط شرکت گنبد فیروزه