پروژه یوبوت مجتمع مسکونی و مجتمع اداری ۱۵۰۰ متر مربعی مهاباد

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی و مجتمع اداری ۱۵۰۰ متر مربعی مهاباد

پروژه اداری ۱5۰۰ مهاباد

انجام پروژه یوبوت مجتمع مسکونی و مجتمع اداری ۱۵۰۰ متر مربعی واقع در مهاباد توسط شرکت گنبد فیروزه