انجام پروژه یوبوت ۳۵۰۰ متر مربعی آقای طاهری واقع در شهرستان بانه توسط شرکت گنبد فیروزه