انجام پروژه یوبوت مجتمع تجاری – آقای خاکی توسط شرکت گنبد فیروزه