انجام پروژه یوبوت ۱۳۰۰ متر مربعی آقای احمدی واقع در شهرستان سنندج توسط شرکت گنبد فیروزه