اجرای پروژه یوبوت مجتمع مسکونی واقع در شهر میبد توسط آقای امامی نماینده شرکت گنبد فیروزه

پروژه یوبوت مجتمع مسکونی

آماده سازی سقف همکف