شهریور ۵, ۱۳۹۷

اجرای سقف وافل

اجرای سقف وافل زیر سازی این سقف وافل مشابه سقف تیرچه و بلوک و مطابق با آیین نامه ۹۴ می […]