فیلم آموزشی

ویدئو زیر از یکی پروژه های اجرایی هنگام اجرای بتن ریزی سقف وافل تهیه شده است که شما می توانید عملیات بتن ریزی بر روی این نوع از سقف را مشاهده نمایید.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه