محصولات

Uboot-Block-24-52-52

نسل دوم این قالب ها، قالب های یوبوت دوبل هستند. در قالب های یوبوت تک، ورود بتن به داخل قالب ها باعث از بین رفتن فرض های اولیه طراحی می شد و در بسیاری از موارد بتن به داخل یوبوت وارد می شود.

قالب ها باید به صورت احجام کاملا بسته طراحی شوند تا از ورود بتن به داخل قالب جلوگیری به عمل آید. بتن ریزی کل مقطع سقف باید از آغاز تا پایان به صورت عملیاتی کاملا پیوسته انجام شود تا از به وجود آمدن اتصال سرد بین لایه ها دوری شود. این امر باعث تولید قالب های یوبوت دوبل با حجم کاملا بسته شد.
قالب های دوبل دقیقا مشابه قالب های تک می باشند با این تفاوت که از دو تکه بر روی هم ساخته می شوند.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه