مقالات

uboot-farahani-01

محاسبات بار سقف های یوبوت و وافل

۱-محاسبات بار مرده سقف یوبوت (با ضخامت ۳۰ سانتی متر) به شرح زیر است:

۰٫۶*۰٫۶*۰٫۳ = ۰٫۱۰۸ m         حجم کل

۰٫۵۲*۰٫۵۲*۰٫۱۶ = ۰٫۰۴۳ m3        حجم یوبوت

۰٫۱۰۸-۰٫۰۴۳ = ۰٫۰۶۵ m3           حجم بتن

۰٫۰۶۵ / (۰٫۶*۰٫۶) = ۰٫۱۸  m3/ m2

۰٫۱۸*۲۴۵۰ = ۴۴۱ kg/m2    مجوف وزن یک مترمربع سقف

با توجه به محاسبات فوق، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف ۳۰cm ، ۴۴۱ kg/m2    می باشد که معادل ۴۰ درصد کاهش وزن می باشد.

محاسبات بار سقف یوبوت

اما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان ۳۰ درصد مجاز است. لذا بار کل سقف ۷۰۰ لحاظ شده که ۱۸۰ کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و ۵۲۰ کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل ۲۹ درصد سبک سازی می باشد.

محاسبات بار سقف یوبوت

1-محاسبات بار مرده سقف یوبوت (با ضخامت ۳۵ سانتی متر) به شرح زیر است:

۰٫۶۲*۰٫۶۲*۰٫۳۵ = ۰٫۱۳۴ m         حجم کل

۰٫۵۲*۰٫۵۲*۰٫۲ = ۰٫۰۵۴ m3        حجم یوبوت

۰٫۱۲۶-۰٫۰۵۴ = ۰٫۰۸ m3          حجم بتن

۰٫۰۸ / (۰٫۶۲*۰٫۶۲) = ۰٫۲۱  m3/ m2

۰٫۲*۲۴۵۰ = ۵۱۴ kg/m2    مجوف وزن یک مترمربع سقف

با توجه به محاسبات فوق، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف ۳۵cm ، ۵۱۴ kg/m2  می باشد که معادل ۴۰ درصد کاهش وزن می باشد.

اما طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف ( با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال شده است) به میزان ۳۰ درصد مجاز است. لذا بار کل سقف  ۷۸۰لحاظ شده که ۱۸۰ کیلوگرم آن بار کف سازی بوده و ۶۰۰ کیلوگرم آن وزن بتن مصرفی سقف درمحاسبات لحاظ شده که معادل ۳۰ درصد سبک سازی می باشد.

2- محاسبات بار مرده سقف وافل

بار بتن دال ، تیرچه های متعامد و بتن کتیبه توسط نرم افزار ایتبس محاسبه می شود لذا تنها بار محاسبه شده در جدول زیر به صورت دستی اعمال می شود :

نام باروزن واحد حجم به واحد کیلوگرم بر متر مکعبضخامت به سانتیمتروزن واحد سطح به واحد کیلوگرم بر متر مربع
سرامیک۲۱۰۰۰٫۹۱۹
ملات ماسه سیمان۲۱۰۰۲٫۵۵۲٫۵
پوکه معدنی سبک۹۰۰۷۶۳
بلوک وافل—-—-۰
سقف کاذب

 

—-۴۰
مجموع۱۷۴٫۵
بار محاسباتی۱۸۰

 

Call Now Button
× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه