محصولات

uboot-farahani-01

با توجه به اینکه ابعاد قالب های یوبوت 52*52 میباشد محاسبات وزن بتن مصرفی سقف در یک متر مربع به شرح زیر می باشد.

محاسبات وزن بتن سقف های یوبوت و وافل

نحوه محاسبه به این صورت است که  با توجه به اینکه در دو طرف هر قالب یوبوت یک تیرچه به عرض 10 سانتی متر ایجاد میشود ابتدا حجم بتن در سطح یک قالب یوبوت در ضخامت سقف محاسبه شده بعد حجم قالب یوبوت کسر شده و در نهایت بر مساحت کف قالب با احتساب تیرچه دور آن تقسیم شده و حجم بتن مصرفی سقف در یک متر مربع بدست امده و در نهایت در وزن مخصوص بتن ضرب شده و وزن سقف یوبوت بدست می آید برای محاسبه وزن سقف وافل نیز روند محاسبه به همین ترتیب میباشد.

1- محاسبات وزن بتن سقف یوبوت

محاسبات وزن بتن سقف یوبوت 16 برای سقف با ضخامت 30 سانتی متر به شرح زیر است:

  متر مکعب ۰٫۱۰۸ =۰٫۶۲*۰٫۶۲*۰٫۳    حجم کل

متر مکعب ۰٫۰۴۳ =۰٫۵۲*۰٫۵۲*۰٫۱۶    حجم یوبوت

 متر مکعب ۰٫۰۶۵ = ۰٫۰۴۳-۰٫۱۰۸       حجم بتن

مترمکعب/بر متر مربع ۰٫۱۸  = (۰٫۶۲*۰٫۶۲)/۰٫۰۶۵

۴۴۱= ۰٫۱۸*۲۴۵۰    وزن یک مترمربع سقف یوبوت

با توجه به محاسبات فوق، وزن بتن مصرفی سقف یوبوت به صورت تئوری برای سقف ۳۰cm ، ۴۴۱ kg/m2 می باشد که معادل ۴۰ درصد کاهش وزن می باشد.

 طبق وحدت رویه تهران حداکثر کاهش وزن سقف در قسمت های مجوف(با توجه به اینکه وزن نواحی توپر به صورت جداگانه اعمال می شود) به میزان ۳۰ درصد مجاز است.

 

محاسبه وزن اعضای غیر از بتن سقف یوبوت به شرح جدول زیر است:

با استفاده از جدول زیر می توان وزن دقیق بتن مصرفی سقف یوبوت را بدون نیاز به محاسبات فوق بدست آورد.

2- محاسبات وزن بتن سقف وافل

با استفاده از جداول زیر می توان وزن دقیق بتن مصرفی سقف وافل یکطرفه و وافل دوطرفه را بدست آورد.

 

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه