مزایای یوبوت گنبد فیروزه

مزیت های بلوک های یوبوت گنبد فیروزه در مقایسه با محصولات مشابه:

• کاهش حجم بتن ریزی و وزن دال نسبت به دال کوبیاکس و یوبوت اصلاح شده
• افزایش ضخامت جان تیرچه ها نسبت دال کوبیاکس و افزایش مقاومت برشی و خمشی دال

سیستم یوبوت

• تهیه اسپیسر جهت میلگرد گذاری دقیق و عدم جا به جایی بلوک ها

یوبوت

• ایجاد ستونک میانی در وسط بلوک به شدت استحکام بلوک در برابر فشارهای وارده از قبیل ضربه، پمپ بتن، وزن کارگر، تنش حرارتی تابش خورشید را افزایش داده است.
• حذف فوق روان کننده به علت نفوذ کامل بتن از ستونک میانی

سقف دال مجوف یوبوت

• حذف مشکل کرمو شدن و ترک های زیر سقف

سقف یوبوت

• دوستدار محیط زیست
• قیمت مناسب تر
• حفظ فاصله بین قالب ها و عرض موثر تیرچه بتنی

دال مجوف یوبوت

• حمل و بارگیری اقتصادی قالب های یوبوت

یوبوت