نحوه اجرای سقف یوبوت

مراحل اجرای سقف یوبوت به شرح زیر است:

۱- زیرسازی و آرماتوربندی شبکه تحتانی سقف یوبوت

زیرسازی سقف‌های یوبوت مانند سقف های دال تخت و تیردال می باشد. برای زیرسازی سقف یوبوت می‌توان با لوازم معمولی که در کارگاه‌های ساختمانی وجود دارد از قبیل چوب و چهار تراش، قوطی فلزی، لوله داربست و لوازم مشابه دیگر برای زیرسازی آن استفاده نمود. سپس با استفاده از قالب های فلزی و یا تخته های پلی وود کل سطح سقف یکپارچه قالب بندی می شود. در ادامه شبکه میلگرد تحتانی سقف یوبوت که معمولا از آرماتور شماره 10 یا 12 می باشد با فاصله 20 یا 30 سانتیمتر بسته می شود.

۲- بلوک چینی

پس از آماده شدن شبکه میلگرد تحتانی یوبوت برروی آن جایگذاری شده و با استفاده از کمربند اتصالی پیش بینی شده روی بلوک های یوبوت، تمامی یوبوت ها با فاصله های یکسان کنار یکدیگر فیکس می شود. چیدمان یوبوت ها باید مطابق نقشه های اجرایی باشند که توسط محاسب سازه ارائه شده است و بسته به روش طراحی ممکن است برخی نواحی دال توپر بوده و نیازی به قرارگیری قالب نباشد.

۳- آرماتوربندی شبکه فوقانی سقف یوبوت

شبکه فوقانی میلگرد ها مطابق با جزئیات ذکر شده در نقشه محاسباتی اجرا می شود و در نهایت سنجاقی هم میلگرد تحتانی را به شبکه فوقانی متصل می نماید. شبکه فوقانی سقف یوبوت که معمولا از آرماتور شماره 10 یا 12 می باشد با فاصله 20 یا 30 سانتیمتر بسته می شود.

۴- بتن ریزی سقف یوبوت

با توجه به ضوابط اجرایی بتن ریزی سقف یوبوت انجام می گردد. به علت ساختار بلوک های یوبوت شرکت گنبدفیروزه و درنظری گیری حفره های میانی در بلوک های یوبوت، ویبره کردن بتن به سادگی انجام شده و از کرمو شدن سقف جلوگیری می شود.

۵- باز کردن قالب سقف

پس گیرش بتن و گذشتن مدت زمان لازم جهت رسیدن بتن به مقاومت مورد نیاز طبق آیین نامه مبحث 9 مقررات ملی ساختمان، قالب های زیر سقف باز شده و در نهایت سطح سقف صاف نمایان می گردد.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه