پذیرش نمایندگی

اعطای نمایندگی

ﺷﺮﮐﺖ مهندسی آرﻣﺎن ﺳﺎزه ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزه فعال در زمینه خدمات مهندسی و محصولات نوین ساختمانی، ﻣﺘﺸﮑﻞ از دﭘﺎرﺗﻤﺎن‌های ﺗﺨﺼـﺼـﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﺎزه، ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺼـﺎﻟﺢ ﻧﻮﯾﻦ، ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮی از ﻧﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼـﺺ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼــﯿﻞ از بهترین داﻧﺸــﮕﺎه‌های اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻧﻮﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﺧﺪﻣﺎت مهندسی همگام ﺑﺎ داﻧﺶ روز دﻧﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. شرکت گنبد فیروزه در حال حاضر در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌نماید. محصولات تولید شده توسط این شرکت در سراسر ایران و دیگر کشورها همچون عراق به صورت عمده عرضه می‌شود.

خدمات ارائه شده توسط ﺷﺮﮐﺖ مهندسی آرﻣﺎن ﺳﺎزه ﮔﻨﺒﺪ ﻓﯿﺮوزه به نمایندگان:

• اعطای نمایندگی انحصاری در محدوده جغرافیایی مورد توافق و ارجاع مشتریان منطقه مورد نظر به نماینده.
• ارائه هرگونه کمک و مشاوره در جهت بهبود روند کار در زمینه فروش.
• تهیه و ارسال محصولات مورد نیاز در سایزهای مختلف با لحاظ نمودن تخفیف نمایندگی.
• اعلام مشخصات نماینده در سایت رسمی شرکت گنبد فیروزه.
• درج نمونه کارهای نماینده در وب سایت شرکت، کمک به جذب مشتری.
• تامین کاتالوگ و لوازم تبلیغاتی مورد نیاز.

وظایف نمایندگی:

• بازاریابی و تبلیغات موثر جهت فروش بیشتر محصولات شرکت.
• پایش منطقه و جلوگیری از کپی‌برداری غیر قانونی از محصولات شرکت.
• پیش‌بینی فروش در آینده و ارسال درخواست آن مطابق برنامه زمانبندی و قوانین داخلی شرکت بگونه‌ای که خطوط تولید شرکت قادر به تامین محصولات با هماهنگی مدیر تولید باشند.
• نماینده موظف است در هنگام تحویل محصولات در محل تحویل حضور داشته و پس از شمارش، رسید یا بارنامه را مهر و امضا نماید.

شما می توانید جهت اخذ نمایندگی محصولات تولیدی شرکت گنبد فیروزه و یا همکاری در فروش محصولات از طریق راه‌های ارتباطی درون سایت با ما تماس بگیرید.

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه