شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری بلوک مصرفی سایز ۱۶ حداکثر دهانه ۹ متر خ کاشانی شهریور ۹۷

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ کوچه شاداب شهریورماه ۹۷

سقف اول مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان حداکثر دهانه ۸ متر بلوک سایز ۱۶ بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷  

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک سایز ۱۶ اکرم آباد مهرماه ۹۷

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان مالک:شرکت خرمای داردان متراژ هر سقف ۲۵۰ مترمربع  -بزرگترین دهانه ۱۲٫۵ متر -وافل ۶۰*۶۰*۲۵

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری بلوک مصرفی سایز ۱۶ حداکثر دهانه ۹ متر خ کاشانی شهریور ۹۷

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ کوچه شاداب شهریورماه ۹۷

سقف اول مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان حداکثر دهانه ۸ متر بلوک سایز ۱۶ بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷  

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک سایز ۱۶ اکرم آباد مهرماه ۹۷

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان مالک:شرکت خرمای داردان متراژ هر سقف ۲۵۰ مترمربع  -بزرگترین دهانه ۱۲٫۵ متر -وافل ۶۰*۶۰*۲۵

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری بلوک مصرفی سایز ۱۶ حداکثر دهانه ۹ متر خ کاشانی شهریور ۹۷

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ کوچه شاداب شهریورماه ۹۷

سقف اول مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان حداکثر دهانه ۸ متر بلوک سایز ۱۶ بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷  

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک سایز ۱۶ اکرم آباد مهرماه ۹۷

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان مالک:شرکت خرمای داردان متراژ هر سقف ۲۵۰ مترمربع  -بزرگترین دهانه ۱۲٫۵ متر -وافل ۶۰*۶۰*۲۵

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری بلوک مصرفی سایز ۱۶ حداکثر دهانه ۹ متر خ کاشانی شهریور ۹۷

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ کوچه شاداب شهریورماه ۹۷

سقف اول مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان حداکثر دهانه ۸ متر بلوک سایز ۱۶ بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷  

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک سایز ۱۶ اکرم آباد مهرماه ۹۷

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان مالک:شرکت خرمای داردان متراژ هر سقف ۲۵۰ مترمربع  -بزرگترین دهانه ۱۲٫۵ متر -وافل ۶۰*۶۰*۲۵

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار

شروع چیدمان وافل پروژه ۲۴ واحدی منطقه آزاد چابهار حداکثر دهانه ۱۲.۱ متر تعداد ۸ طبقه بدون دیوار برشی متراژ هر سقف ۵۵۰ مترمربع

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری

اجرای سقف اول جناب اقای بصیری بلوک مصرفی سایز ۱۶ حداکثر دهانه ۹ متر خ کاشانی شهریور ۹۷

بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم مسکونی اقای جنائی حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ کوچه شاداب شهریورماه ۹۷

سقف اول مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه سقف اول مسکونی آقای دهقان حداکثر دهانه ۸ متر بلوک سایز ۱۶ بلوار پاکنژاد مهرماه ۹۷  

بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین

انجام پروژه بتن ریزی سقف دوم بلوک ۱ خیرین سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک سایز ۱۶ اکرم آباد مهرماه ۹۷

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان

پروژه مسکونی شهرستان بهبهان مالک:شرکت خرمای داردان متراژ هر سقف ۲۵۰ مترمربع  -بزرگترین دهانه ۱۲٫۵ متر -وافل ۶۰*۶۰*۲۵

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷