اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

ساختمان پزشکان

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

تجاری مسکونی طاهری

پروژه شمسی بانه

۲۴واحدی چابهار

تالار پذیرایی سیرجان

اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

ساختمان پزشکان

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

تجاری مسکونی طاهری

پروژه شمسی بانه

۲۴واحدی چابهار

تالار پذیرایی سیرجان

اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

ساختمان پزشکان

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

تجاری مسکونی طاهری

پروژه شمسی بانه

۲۴واحدی چابهار

تالار پذیرایی سیرجان

اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

ساختمان پزشکان

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

تجاری مسکونی طاهری

پروژه شمسی بانه

۲۴واحدی چابهار

تالار پذیرایی سیرجان

اجرای سقف وافل روی اسکلت فلزی با ستون cft مشهد-جنب باب الجواد

ساختمان پزشکان

پروژه اقای سربرجی ۲۸۰۰مترمربع مشهد

تجاری مسکونی طاهری

پروژه شمسی بانه

۲۴واحدی چابهار

تالار پذیرایی سیرجان