بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

انجام فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده سیستم سقف یوبوت بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶  

پروژه صفایی دیواندره

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد خیابان اندرزگو متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی

پروژه اجرای سقف وافل

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

انجام فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده سیستم سقف یوبوت بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶  

پروژه صفایی دیواندره

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد خیابان اندرزگو متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی

پروژه اجرای سقف وافل

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

انجام فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده سیستم سقف یوبوت بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶  

پروژه صفایی دیواندره

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد خیابان اندرزگو متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی

پروژه اجرای سقف وافل

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

انجام فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده سیستم سقف یوبوت بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶  

پروژه صفایی دیواندره

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد خیابان اندرزگو متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی

پروژه اجرای سقف وافل

بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا

انجام بتن ریزی سقف اول مسکونی اقای بزرگنیا سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۸ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار شهید قندی مردادماه ۹۷

پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز

انجام پروژه ۳۲ واحدی خیرین مسکن ساز سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ شروع پروژه از مردادماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای برومند سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ پشت بوستان ناجی شهریورماه ۹۷

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی

پایان ساخت ساختمان مسکونی اقای میررضایی سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶ بلوار خامنه ای شهریور ماه ۹۷

فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده

انجام فونداسیون مسکونی اقای حسین زاده سیستم سقف یوبوت بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان

انجام پروژه بتن ریزی فونداسیون مسکونی آقای دهقان سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۱۰ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶

بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری

انجام پروژه بتن ریزی سقف آخر مسکونی آقای کبیری سیستم سقف یوبوت حداکثر دهانه ۹ متر بلوک مصرفی سایز ۱۶  

پروژه صفایی دیواندره

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد

سقف وافل مجتمع تجاری رفاهی باب الجواد مشهد خیابان اندرزگو متراژ هر سقف ۲۰۰۰مترمربع اجرای سقف وافل گنبد فیروزه با دهانه ۱۲ متر در اسکلت فلزی

پروژه اجرای سقف وافل