سقف وافل 2

مدل تک پوش

در ارتفاع های ۱۲ و ۱۶ و ۲۰ سانتی متر برای سقف های ۲۴ و ۳۰ و ۳۵ مورد استفاده قرار می گیرد.
سقف وافل 2

مدل دوپوش

در ارتفاع های ۱۶ و ۲۰ و ۲۴ و ۳۲ سانتی متر برای سقف های ۳۰ و ۳۵ و ۴۰ و ۴۶ مورد استفاده قرار می گیرد.
سقف وافل 2

مدل دوطرفه

برای دهانه های بیشتر از ۸/۵ متر که وافل یک طرفه جوابگو نیست از قالب وافل دوطرفه استفاده می شود.
سقف وافل 2

مدل یکطرفه

بهترین جایگزین اقتصادی و اجرایی تیرچه بلوک، تا دهانه۸/۵متر حذف تیرچه دوبل، کاهش مصرف میلگرد و بتن و وزن سقف.