محصولات

photo7442661072

مقدمه
در اکثر مواقع با توجه به ابعاد دهانه ها و بُعد قالب وافل مصرفی درپروژه نمیتوان تمامی پلان را بصورت کامل قالب چینی کرد ویک سری نواحی کنار تیر می ماند که قالب وافل کامل در آن محل جا نمی شود .در چنین شرایطی پیمانکار مجبور میشود نواحی که قالب کامل در آنها جا نمی شود را با بتن بصورت دال پر کند که در این صورت میزان بتن مصرفی سقف افزایش می یابد و نیاز به تایید محاسب سازه دارد یا در این نواحی از یونولیت استفاده کند که موجب هزینه اضافی می شود که در سقف می ماند.
شرکت گنبد فیروزه به منظور حل کردن این مشکل با توجه به اینکه بعد قالب چه سایزی باشد اقدام به تولید انواع قالب های نیم وافل در سایزهای مختلف کرده که بتوان از طریق آنها تمامی قسمت های سقف پلان را قالب چینی کرده و قسمت های خالی را پر کند.

جهت بهتر متوجه شدن نیاز به نیم وافل به شکل زیر توجه کنید سقف پلان با قالب دو طرفه 28x80x80 قالب چینی شده است .
در قسمت نارنجی رنگ مشخص شده به دلیل محدودیت بعد امکان اینکه قالب بصورت کامل چیده شود وجود ندارد به همین منظور برای پر کردن این قسمت میتوان از نیم وافل 28x40x80 که استفاده کرد.

برای قالب وافل دو طرفه 60×60 ارتفاع 25 سه مدل قالب 25x30x 60 و 25x40x60 و 25x50x 60 و
برای قالب دوطرفه 60×60 ارتفاع 30 سه مدل قالب نیم وافل 30x 50x 60 و 30x 40×60 و 30x 30x 60 وهمچنین برای وافل دو طرفه 80×80 دو مدل قالب نیم وافل 28x40x 80 و 25x60x 80 تولید و عرضه میشود همچنین برای قالب های وافل دو طرفه   18x 75 x 75 نیم وافل های 75x 30 x 18 و 75x 40x 18 و 75x50x18 و 75x60x18 و برای قالب های وافل دو طرفه24x 75 x 75 نیم وافل های 75×30 x24 و 75x40x24 و 75x50x24 و 75x60x24 همینطور برای قالب های وافل دو طرفه 30x75x75 نیم وافل های 75x30x30 و 75x40x30 و 75x50x30 و 75x60x30 تولید و عرضه شده است.

وافل دو طرفه 60*60وافل دو طرفه 60* 60وافل دو طرفه 80*80وافل دو طرفه 75*75
ارتفاع 25ارتفاع 30ارتفاع 28 ارتفاع 18ارتفاع 24ارتفاع 30
25x30x 6030x 30x 6028x40x 8075x 30 x 1875x 30x 2475x 30x 30
25x40x6030x 40x6025x60x 8075x 40x 1875x 40x 2475x 40x 30
25x50x 6030x 50x 6075x 50x 1875x 50x 2475x 50x 30
75x 60x 1875x 60x 2475x 60x 30

تمامی قالب های ذکر شده به جهت ایجاد پیوستگی بین قالب ها و عدم خروج شیره بتن از بین آنها در هنگام بتن ریزی دارای قفل هستند همچنین قالب ها یا دارای پیچ پلاستیکی جهت اتصال به یکدیگر هستند یا بصورت یکپارچه تزریق میشوند به وسیله پرچ به یکدیگر متصل نمی‌شوند و به همین جهت در طی گذشت زمان طولانی پاره نمی‌شوند.

نیم وافل های سقف با وافل دوطرفه 80×80

قالب نیم وافل 25X60X80 قفل دار

این قالب ها در واقع شامل یک عدد قالب میانی 50x 60 سانتی متری با ارتفاع 25 سانتی متر و دو عدد درپوش 15×25 سانتی میباشد که دو سر قالب میانی قرار میگیرند .

قالب نیم وافل 28X40X80 قفل دار

این نوع قالب بصورت اماده تولید شده و ابعاد آن 28x40x80 میباشد .

نیم وافل های سقف با وافل دوطرفه 60×60

قالب نیم وافل 25X30X60 قفل دار
این نوع نیم وافل در واقع در پلان هایی که با وافل 25x60x60 قالب چینی شده اند کاربرد دارد به این صورت که شامل دو عدد درپوش 15 سانتی میباشند .
قالب نیم وافل 25X40X60 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×25 و یک عدد فیلر 10×25 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.
قالب نیم وافل 25X50X60 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×25 و دو عدد فیلر 10×25 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.
قالب نیم وافل 30X30X60 قفل دار
این نوع نیم وافل در واقع در پلان هایی که با وافل 60x60x30 قالب چینی شده اند کاربرد دارد به این صورت که شامل دو عدد درپوش 15×30 سانتی میباشند.

قالب نیم وافل 30X40X60 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30 و یک عدد فیلر 10×30 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 30X50X60 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30 و دو عدد فیلر 10×30 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیر.

نیم وافل های سقف با وافل دوطرفه 75×75

قالب نیم وافل 18X30X75 قفل دار
این نوع نیم وافل در واقع در پلان هایی که با وافل 75 x 75 x 18قالب چینی شده اند کاربرد دارد به این صورت که شامل دو عدد درپوش 15×18 سانتی میباشند.

قالب نیم وافل 18X40X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×18 و یک عدد فیلر 10×18میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 18X50X75 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×18 و دو عدد فیلر 10×18 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 18X60X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×18 و سه عدد فیلر 10×18 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 24X30X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×24 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 24X40X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×24 و یک عدد فیلر 10×24 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 24X50X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×24 و دو عدد فیلر 10×24 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 24X60X75 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30 و سه عدد فیلر 10×30 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 30X30X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30و یک عدد فیلر 10×30میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 30X40X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30و یک عدد فیلر 10×30 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 30X50X75قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30و دو عدد فیلر 10×30 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب نیم وافل 30X60X75 قفل دار
این قالب نیم وافل شامل دو عدد درپوش 15×30 و سه عدد فیلر 10×30 میباشد همچنین این قالب ها همراه پیچ عرضه خواهند شد و اتصال انها از طریق این پیچ های پلاستیکی صورت میپذیرد.

قالب های پرچی و پیچ و مهره ای که باعث پاره شدن قالب در گذر زمان میشوند در این شرکت تولید نمیشوند و همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد به جای آن از پیچ یا تزریق یکپارچه برای تولید قالب ها استفاده میشود.

در ادامه نحوه خارج کردن قالب های نیم وافل در ویدیو زیر نشان داده شده است .

شرکت گنبد فیروزه یکی از شرکت‌های بزرگ در زمینه تولید انواع محصولات و همچنین تمامی قالب های نیم وافل ذکر شده در ایران است. نمایندگی‌های متعدد در اقصی‌نقاط کشور و همچنین کشور عراق موجب شده تا برای انجام پروژه‌های کوچک و بزرگ موردتوجه بسیاری از کارفرمایان قرار گیرد. برای دریافت خدمات و بهره‌مندی از مشاوره با کارشناسان ما و با شماره‌ تلفن 2445 425 0913 تماس حاصل فرمایید. جهت اطلاعات بیش‌تر نیز به وبسایت شرکت مراجعه فرمایید.

درج نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط با کارشناسان گنبد فیروزه