گنبد فیروزه -

متن مورد نظر خود را وارد کنید

پروژه هروی مفتوحی بزرگترین دهانه ۱۲ متر متراژ ۵۱۰۰۰

پروژه هروی مفتوحی بزرگترین دهانه ۱۲ متر متراژ ۵۱۰۰۰

درتجاری - اداری, سقف وافل
portfolio
مالک :
برادران فرامرزی
نوع سقف :
January 1, 1970
مکان :
بزرگترین دهانه :
12 متر
متراژ :
51000