testslider

ارتفاع یوبوت 52*52
ضخامت سقف (سانتی متر)
دهانه موثر سازه بدون تیر (متر)
وزن بتن سقف (کیلوگرم بر مترمربع)
uboot 16
30
9.5
470
uboot 20
35
11
520
uboot 24
40
13.5
575
uboot 32
47
15
630
وافل یکطرفه جایگزین تیرچه بلوک
عرض تیرجه پایین
عرض تیرچه بالا
آکس به آکس تیرچه
ضخامت سقف (5 cm بتن رویه)
ضخامت سقف (7 cm بتن رویه)
وزن سقف مخصوص بتن 2450 (5 cm بتن رویه) kg/m2
وزن سقف مخصوص بتن 2450 (7 cm بتن رویه) kg/m2
Waffle 50 H25
12
15
50
30
32
285
335
Waffle 50 H30
12
15
50
35
37
320
370
Waffle 50 H25
12
15
60
30
32
260
310
Waffle 50 H30
12
15
60
35
37
285
335
Waffle 50 H35
12
15
60
40
42
315
365
Waffle 50 H40
12
15
60
45
47
340
390
Waffle 70 H25
12
15
70
30
32
240
310
Waffle 70 H30
12
15
70
35
37
265
310
Waffle 70 H35
12
15
70
40
42
275
335
Waffle 70 H40
12
15
70
45
47
310
360
نـــام مـــحــصـــول: وافــــــــل دوطــــرفــــه
عرض تیرجه پایین
عرض تیرچه بالا
آکس به آکس تیرچه
ضخامت سقف (5 cm بتن رویه)
ضخامت سقف (7 cm بتن رویه)
وزن سقف مخصوص بتن 2450 (5 cm بتن رویه) kg/m2
وزن سقف مخصوص بتن 2450 (7 cm بتن رویه) kg/m2
محدوده دهانه مورد استفاده
مقدار در هر متر مربع
Waffle 60*60 H18
10
13
60
23
25
275
324
6-9
1.6-2
Waffle 60*60 H25
10
13
60
30
32
335
384
7-10
1.6-2
Waffle 80*80 H28
12
18
80
33
35
356
405
8-11
0.9-1.1
Waffle 90*90 H33
12
18
90
38
40
-
419
9-13
0.8-0.95
Waffle 90*90 H38
12
18
90
42
45
-
456
11-15
0.8-0.95