محصولات ما

uboot

یوبوت

فناوری های نوین سازه ای و ساختمانی در سقف و فونداسیون ساختمان ها

Waffle-roof

سقف وافل

نوع دیگری از سقف ها می باشد که در قسمت های کم بار سقف اجرا می شود.

خدمات شرکت گنبد فیروزه